Aciditet i alkalitet vode


Aciditet vode predstavlja sposobnost vode da neutrališe bazu. Aciditet prirodnih voda potiče od prisustva slabih kiselina, posebno CO2, ali ponekad može poticati i od H2PO4-, H2S, proteina, masnih kiselina, huminskih i fulvo kiselina. Kiseli metalni joni, posebno Fe3+, mogu takođe doprineti aciditetu prirodnih voda. Aciditet otpadnih voda može poticati i od mineralnih kiselina (HCl, HNO3) ili hidrolizovanih soli. Većina prirodnih voda se smatraju alkalnim, mada mogu sadržati i slobodnu ugljenu kiselinu. U prirodnim vodama samo CO2 daje kiselost vodama i u zavisnosti od pH sredine prisutne su i različite forme ugljene kiseline. Određivanje aciditeta je važno zbog agresivnih osobina kiselih voda.

Alkalitet predstavlja sposobnost vode da neutrališe kiselinu. Alkalitet čine hidroksidi, karbonati i bikarbonati alkalnih i zemnoalkalnih metala, uglavnom kalcijuma, magnezijuma, natrijuma i kalijuma. U vred-nost alkaliteta ulaze eventualno prisutni borati, fosfati i silikati.
Alkalitet vode je važan za ribe i ostale akvatične organizme, jer alkalitet održava pH u
granicama, spečavajući njegove nagle promene. Živi organizmi najbolje funk-cionišu na pH 6,0 do 9,0. Površinske vode sa visokom vrednošću alkaliteta će neutralisati kisele kiše i druge kisele otpadke i sprečiti promene pH, koje bi mogle biti pogubne po akvatične organizme.