Šta je pH?

Created 08/29/2011 21:52

  

pH vrednost predstavlja meru koncentracije vodonikovih jona, a koristi se kao jedan od najvažnijih parametara u ispitivanju kvaliteta kako vode za piće, tako i površinskih voda. pH vrednost je broj bez jedinice, i za poređenje koristi se pH skala koja obuhvata vrednosti od 0 do 14, pa je tako neka sredina kisela ako joj je pH vrednost manja od 7, bazna ako joj pH vrednost veca od 7 i neutralna ako je pH vrednost jednaka 7.

Destilovana voda ima pH vrednost 7. Ova vrednost se smatra neutralnom, ni kiselom, ni baznom. Čista, obična kišnica ima pH vrednost između 5,0 i 5,5, što se smatra blago kiselim rastvorom. Svako povećanje pH jedinice za 1 uslovljava deset puta veću koncentraciju vodonikovih jona i obratno. U tabeli su date pH vrednosti nekih rastvora, kao i uticaj pojedinih pH vrednosti na životnu sredinu.

 

Uticaj na životnu sredinu pH vrednost Primeri
  ph=0  Kiselina u akumulatoru
  ph=1  Sumporna kiselina
  ph=2 Limunada, sirće
  ph=3 Sok od Pomorandže, Soda
Nema riba(4,2) ph=4 Kisela kiša (4,2-4,4)
Kiselo jezero (4,5)
Iyumiru punoglavci (5,5) ph=5 Banana (5,0- 5,3)
Čista kišnica (5,0-5,5)
Početak nestanka pastrmke (6,0) ph=6 Mleko (6,5-6,8)
  ph=7 Čista voda
  ph=8 Morska voda, jaja
  ph=9 Prašak za pecivo
  ph=10 Mleko obogaćeno magnezijumom
  ph=11 Amonijak
  ph=12 Sapunica
  ph=13 Izbeljivač
  ph=14 Tečno sredstvo za ciščenje

 

Prema klasifikaciji površinskih voda u I i II grupu spadaju vode čija se pH vrednost kreće u opsegu 6,8 do 8,5, dok u III i IV klasu spadaju vode čija je pH vrednost u opsegu od 6,0 do 9,0.

Maksimalno dopuštena pH vrednost za vodu

Flaširana prirodna voda

Prečišćena voda
(redovne prilike)

Neprečišćena voda
(redovne prilike)

Vanredne prilike

6,8 – 8,5

6,8 – 8,5

6,5 – 9,0

6,5 – 9,5


pH vrednost takođe utiče i na to u kom će se obliku (slobodni  ili u formi jedinjenja) naći metali u vodi. Pošto su neki oblici metala više toksični u odnosu na druge, ovo može uzrokovati trovanje živog sveta u površinskim vodama.