Tromesečni izveštaj o kvalitetu životne sredine

Created 08/28/2012 22:41
Nakon kraće letnje pauze Hemijsko-ekološki centar nastavlja sa praćenjem stanja kvaliteta vazduha, reke Nišave i zemljišta pored većih puteva u našem gradu. Rezultati koji su dobijeni za reku Nišavu, za jun, jul i avgust mesec, zadovoljavaju propisane vrednosti ispitivanih parametara. Posebna pažnja posvećena je parametrima koji su predhodnih meseci bili povećani i prelazili dozvoljene granične vrednosti. Prema izveštaju iz ove laboratorije ti parametri su u toku ova tri meseca ponovo bili zadovoljavajući.
 

Zbog toplog vremena emitovanje štetnih materija, kao što su sumpor-dioksid (SO2) i azot- dioksid (NO2), je značajno smanjeno. Kako su ovo najčešći zagađivači vazduha, u HEC-u se vrši kontinuirano praćenje sadržaja ovih oksida u vazduhu. U ovom letnjem periodu njihov sadržaj je bio ispod maksimalnih dozvoljenih granica.

Kako su najveći zagađivači prirode olovom motorna vozila, u laboratoriji HEC-a se, u određenim periodima godine, vrši praćenje kvaliteta zemljišta pored regionalnih puteva koja se koriste za gajenje biljnih kultura. I pored toga što je u toku leta, zbog godišnjih odmora, povećan broj motornih vozila na većim putevima u gradu, rezultati merenja pokazuju da je kvalitet zemljišta u baštama pored regionalnog puta Niš-Niška Banja u pogledu sadržaja teških metala (olova i bakra) zadovoljavajući. Ovi metali nisu detektovani u uzorcima koji su analizirani

Rezultati analize vode:

  Parametri   Referentne vrednosti Tvrđava(jun)

  Tvrđava (jul)
  Tvrđava (avgust)
 pH   6,5- 9,0   7.30
prečišćena voda
6.87
prečišćena voda
7.28
prečišćena voda
 Provodljivost < 600  468
prečišćena voda
434
prečišćena voda
418
prečišćena voda
 Aciditet ne postoji tačno utvrđena vrednost 60 35 30
 Alkalitet > 175  195 180 185
 Koncetracija kiseonika u vodi < 20 
8.53
 

9.55
 

9.67
 
 Potrošnja
kalijum-permanganata
< 12  8.2 9.12 11.3
 Biohemijska potrošnja kiseonika 7 - 15 8.40 8.60 8.69
 Sedimentne materije    0.4  0.5  0.4
 Suspendovane materije  0 - 100 70 13 15

Rezultati analize vazduha:

  Parametri   Dozvoljene vrednosti   Sinđelićev trg (jun)   Sinđelićev trg (jul)   Sinđelićev trg (avgust)
 koncentracija NO2 (µg/m3)   85   20 25 28
 koncentracija SO2 (µg/m3)   125   19 22 24


Rezultati analize zemljista:

  Parametri   Referentne vrednosti   Regionalni put Niš- Nišla Banja (jun)  Regionalni put Niš- Nišla Banja (jul)  Regionalni put Niš- Nišla Banja (avgust)
 pH Ne postoji tačno utvrđena granična vrednost  7,44 7,38 7,56
 Provodljivost   Ne postoji tačno utvrđena granična vrednost  445 421 465
 Koncetracija olova
 
  100 mg/kg n.d. n.d. n.d.
 Koncetracija bakra
 
  100mg/kg n.d. n.d. n.d.