Analiza kvaliteta zivotne sredine- maj 2012. godine

Created 06/06/2012 21:22

VODA

Rezultati hemijske analize površinske vode reke Nišave za mesec maj, pokazuju da kvalitet vode u ovom mesecu nije zadovoljavao normativne vrednosti nekih parametara: pH, turbiditet, potrošnja kalijum-permanganata i BPK5. Povišene vrednosti ovih parametara mogu biti posledica dužeg kišnog perioda u našem gradu i okolini. U toku godine promene vodostaja i zamućenosti vode su svakodnevna pojava, ali se najveće promene dešavaju tokom proleća i jeseni. Dolaskom proleća i topljenjem snega, pritoke donose veće količine vode, što dovodi do porasta vodostaja reka i njihovog zamućenja. Povećenje vrednosti ovih određenih parametara nije alarmantno. Tim HEC-a će svakako pratiti situaciju i u narednim mesecima u kojima očekujemo vraćanje ovih parametara u okvire dozvoljenih vrednosti.

  Parametri   Referentne vrednosti   Merno mesto-
  Tvrđavski most
 pH   6,5- 9,0   6.40
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Provodljivost < 600  350
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Aciditet ne postoji tačno utvrđena vrednost 10
 Alkalitet > 175  150
 Koncetracija kiseonika u vodi < 20 
13.96
 
 Potrošnja
kalijum-permanganata
< 12  18.19
 Biohemijska potrošnja kiseonika 7 - 15 20
 Sedimentne materije    0.9
 Suspendovane materije  0 - 100 98
 Turbiditet  < 1 6.74


VAZDUH

Što se tiče vazduha, prema rezultatima dobijenim u laboratoriji Hemijsko-ekološkog centra, praćeni parametri zadovoljavaju propisane vrednosti. Sadržaj sumpor-dioksida (SO2) i azot- dioksida (NO2), koji su najčešći zagađivači vazduha, je ispod dozvoljenih granica. Ovakvi rezultati su i očekivani za ovaj period godine s obzirom na toplo vreme.

  Parametri   Dozvoljene vrednosti   Merno mesto-
Sinđelićev trg
 koncentracija NO2 (µg/m3)   85   25
 koncentracija SO2 (µg/m3)   125   21


ZEMLJIŠTE

Rezultati merenja vršeni u laboratoriji Hemijsko-ekološkog centra pokazuju da je i kvalitet zemljišta u baštama pored regionalnih puteva u pogledu sadržaja teških metala (olova i bakra) zadovoljavajući. Koncentracije ova dva metala su dosta ispod dozvoljenih vrednosti. Tako da se može izvesti zaključak da nema opasnosti od trovanja ovim metalima, preko biljaka koje se gaje na ovom području.

  Parametri   Referentne vrednosti   Regionalni put Niš- Nišla Banja 
 pH Ne postoji tačno utvrđena granična vrednost  7,95
 Provodljivost   Ne postoji tačno utvrđena granična vrednost  401
 Koncetracija olova
 
  100 mg/kg 13
 Koncetracija bakra
 
  100mg/kg 9


NAMIRNICE

Analizirano je 20 uzoraka paradajza koji su uzeti na pijacama i u marketima Niša. Analiza uzoraka izvršena je na 8 aktivnih komponenti: acetamiprid, cimoxanil, cineb, ciprodinil, dimetoat, malation, mancozeb, metiram. Ove aktivne komponente sastojci su komercijalnih proizvoda koji se najčešće upotrebljeveju za prskanje biljaka. Od ukupnog broja uzoraka, 13 analiziranih uzoraka paradajza na prisustvo pesticida je gajeno u plastenicima, a preostalih 7 je gajeno na otvorenom. U 15 (75%) uzorka nisu nađeni ostaci pesticida (iznad granice određivanja), u 4 (20%) uzorka nađeni su ostaci pesticida ispod MDK, a nijedan uzorak nije imao ostatke pesticida iznad MDK. Kod 1 uzorka prisutni su ostaci više od jednog pesticida (uzorak paradajza sadržao je ostatke 2 pesticida). Može se izvesti zaključak da, na osnovu slučajnog uzorka koji je izabran, paradajz koji se nalazi u prodaji u našem gradu nije štetan za ljude koji ga koriste u ishrani.

Broj uzoraka paradajza bez i sa detektovanim pesticidima

 
  Parametri Paradajz
Broj uzoraka koji ne sadrže ostatke pesticida 15
 Broj uzoraka koji sadrze jedan pesticid koji ne prelazi MDK 4
 Broj uzoraka koji sadrze vise od jednog pesticida koji ne prelaze MDK 1
 Broj uzoraka sa nadjenim ostacima koji prelaze MDK
 
0