Analiza Nišave- Avgust 2011.

Created 09/02/2011 16:10

Rezultati merenja vršeni u laboratoriji Hemijsko-ekološkog centra pokazuju da je kvalitet vode Nišave i Kutinske reke u dozvoljenim granicama. Ispitivani su fizičko-hemijski parametri kvaliteta kod ulivanja u Nišavu, a merenja su zadovoljavajuća i ne odstupaju od granica očekivanih za površinske neprečišćene vode.
 
Visoke temperature kakve smo imali tokom letnjih meseci , uz malo padavina, prouzrokovale su smanjenje nivoa reka usled isparavanja vode iz rečnog korita. Tako se sva količina organske materije, koja se inače nalazi u reci, sada našla rastvorena u manjoj količini vode. Porast koncentracije organske materije doveo je do smanjenja koncentracije kiseonika i u Nišavi i Kutinskoj reci u odnosu na sa prethodne mesece. Ipak, razloga za brigu nema jer su parametri u dozvoljenim granicama. Istakli bismo da je količina kisonika u vodi jako važna, pre svega jer se on troši za oksidaciju organske materije. Smanjene koncentracije kiseonika otežavaju život vodenim organizmima, što može dovesti do trajnog poremećaja ekološke ravnoteže. Prisustvo rastvorenog kiseonika u otpadnim vodama je poželjno, jer sprečava pojavu neprijatnih mirisa.

Rezultati HEC-ovog merenja dalje pokazuju i da su vrednosi potrošnje kalijum-permanganata nalaze blizu gornje granice, ali ne prelaze dozvoljene vrednosti. Povećane vrednosti ovog patrametra takođe dovodimo u vezu sa većom koncentracijom organske materije.
 
* Crvenom bojom su obeleženi rezultati koji su premašili dozvoljene vrednosti
  Parametri   Referentne vrednosti   Merno mesto-
  Tvrđavski most
Uliv Kutinske reke u Nišavu
 pH   6,5- 9,0   7.41
prečišćena voda
(redovne prilike)
6.86
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Provodljivost < 600  412
prečišćena voda
(redovne prilike)
462
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Aciditet ne postoji tačno utvrđena vrednost 20 50
 Alkalitet > 175  175 185
 Koncetracija kiseonika u vodi < 20 
9.54
 
 8.30
 Potrošnja
kalijum-permanganata
< 12  11.7 8.71
 Biohemijska potrošnja kiseonika
7 - 15  8.69 7.42 
 Sedimentne materije    Nisu  pronađene Nisu  pronađene 
 Suspendovane materije  0 - 100  11  11