Analiza Nišave (mart i april)

Created 06/13/2011 22:07

Tim Hemijsko-ekološkog centra izvršio je merenje nekih od parametara kvaliteta površinskih
voda. Uzorkovana je reka Nišava na nekoliko lokacija: kod tvrđavskog mosta, u Popovcu i na ušcu u Moravu. Vrednosti koje su dobijene za te parametre nalaze se u dozvoljenim granicama za površinske neprečišćene vode, kakva je i reka Nišava....

 Na osnovu tih vrednosti, voda je mogla da se koristi za kupanje ali ne i za piće. Da bi se voda reke Nišave zaista i koristila u te svrhe i mikrobiološki parametri (koje Hemijsko-ekološki centar ne ispituje) moraju biti u dozvoljenim granicama. U nekim od uzoraka voda ispitivan je sadržaj pesticida i traženi pesticidi nisu detektovani u tim uzorcima.

  Parametri   Referentne vrednosti   Merno mesto-
  Tvrđavski most
 pH   6,5- 9,0    7,21
prečišćena voda
(redovne prilike)
 pesticidi    nisu nađeni u ispitivanim uzorcima
 Provodljivost < 600   346
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Aciditet ne postoji tačno utvrđena vrednost  30,12
 Alkalitet > 175   140
 Koncentracija kiseonika u vodi < 20   11,30
 Potrošnja
kalijum-permanganata
< 12   20,23
neprečišćena voda
(redovne prilike)
 Biohemijska potrošnja kiseonika
7 - 15  20,00
 Sedimentne materije    0,1
 Suspendovane materije  0 - 100  88,8
Nišava kod tvrđavskog mosta- 18. mart 2011. godine

  Parametri   Referentne vrednosti   Merno mesto-
  Popovac
 pH   6,5- 9,0    8,26
 
 pesticidi    nisu nađeni u ispitivanim uzorcima
 Provodljivost < 600   368
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Aciditet ne postoji tačno utvrđena vrednost  5
 Alkalitet > 175   175
 Koncentracija kiseonika u vodi < 20   10,35
 Potrošnja
kalijum-permanganata
< 12  14,85
neprečišćena voda
(redovne prilike)
 Sedimentne materije    0,4
 Suspendovane materije  0 - 100  39,2
Nišava kod Popovca- 03. aprtil 2011. godine 

  Parametri   Referentne vrednosti   Merno mesto-
  Ušće
 pH   6,5- 9,0    7,42
 
 Provodljivost < 600   409
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Aciditet ne postoji tačno utvrđena vrednost  5
 Alkalitet > 175  150
 Potrošnja
kalijum-permanganata
< 12  36,35
neprečišćena voda
(redovne prilike)
 Sedimentne materije    0,5
 Suspendovane materije  0 - 100  83
Nišava na ušću- 09. aprtil 2011. godine