Analiza Nišave- Novembar 2011

Created 12/04/2011 21:25

 

Prema rezultatima dobijenim u laboratoriji HEC-a, stanje kvaliteta vazduha u toku novemba je zadovoljavajuće. Ispitivani parametri (sadržaj sumpor-dioksida (SO2) i azot-dioksida (NO2)) su daleko ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija propisanih za ova dva zagađivača.

 
Ispitivanja HEC-a pokazuju da ni u reci Nišavi nema većih zagađenja, pa se fizičko- hemijski parametri nalaze u dozvoljenim granicama.  

Istakli bi smo da tim HEC-a prati stanje kvaliteta reke Nišave, vazduha i zemljišta na određenim lokacijama u gradu od decembra 2009. godine sve do danas. Tokom ovog perioda, prema našim analizama, nije utvrđeno veće odstupanje ispitivanih parametara za vazduh, vodu i zemljište od dozvoljenih granica. HEC će i dalje nastaviti svoja ispitivanja vode, vazduha i zemljišta u cilju razvijanja higijensko-zdravstvene preventive i podizanja ekološke svesti kod građana Niša.

  * Crvenom bojom su obeleženi rezultati koji su premašili dozvoljene vrednosti
  Parametri   Referentne vrednosti   Merno mesto-
  Tvrđavski most
 pH   6,5- 9,0   8.05
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Provodljivost < 600  313
prečišćena voda
(redovne prilike)
 Aciditet ne postoji tačno utvrđena vrednost 10
 Alkalitet > 175  162.5
 Koncetracija kiseonika u vodi < 20 
11.9
 
 Potrošnja
kalijum-permanganata
< 12  9.0
 Koncetracija P u vodi < 0.15 0.028 
 Sedimentne materije    0.2
 Suspendovane materije  0 - 100  48