Analize zemljišta

Analiza kvaliteta zivotne sredine- maj 2012. godine

By Hemijsko-ekološki centar | 06/06/2012 21:22

VODA Rezultati hemijske analize površinske vode reke Nišave za mesec maj, pokazuju da kvalitet vode u ovom mesecu nije zadovoljavao...

Analiza zemljista- April 2012

By Hemijsko-ekološki centar | 05/05/2012 14:51

Za bašte koje se nalaze pored prometnih puteva veoma je važno meriti sadržaj teških metala u zemljištu, naročito olova, pošto su motorna vozila najveći zagađivači prirode olovom. Ovo je razlog zbog čega se u laboratoriji HEC-a u određenim periodima godine vrši praćenje kvaliteta zemljišta pored regionalnih puteva koja se koriste za gajenje biljnih kultura koje ljudi upotrebljavaju u svojoj ishrani.

Analizirana su zemljišta iz bašti pored regionalnog puta Niš-Niška Banja. Rezultati merenja pokazuju da je kvalitet zemljišta u baštama u pogledu sadržaja teških metala (olova i bakra) zadovoljavajući. Koncentracije ova dva metala su dosta ispod dozvoljenih vrednosti. Tako da se može izvesti zaključak da nema opasnosti od trovanja ovim metalima, preko biljaka koje se gaje na ovom području.
 

Analiza zemljišta- Mart 2012

By Hemijsko-ekološki centar | 04/04/2012 22:17

 Najveći zagađivači prirode olovom su motorna vozila. Nakupljanje olova u biljkama, u blizini

autoputeva zavisi od udaljenosti biljaka od saobraćajnice, pokrivenosti zemljišta biljkama, dužine trajanja vegetacije, pravca i intenziteta vetra. Intenzitet kontaminacije biljaka olovom smanjuje se njihovom udaljenošću od velikih saobraćajnica. Ovo je razlog zbog čega se u laboratoriji HEC-a u određenim periodima godine vrši praćenje kvaliteta zemljišta pored regionalnih puteva koja se koriste za gajenje biljnih kultura koje ljudi upotrebljavaju u svojoj ishrani.

Rezultati zagadjenosti vode i vazduha- februar 2012

By Milos Novicevic | 03/04/2012 23:06
I pored velike količine snega koja je pala poslednjih meseci parametri kvaliteta vode su ostali u dozvoljenim granicama. Nišava nije bila zaleđena, pa je i uzorkovanje vode bilo moguće.

Ispitivanja HEC-a pokazuju da u reci Nišavi nema većih zagađivača kao što su pesticidi ili teški metali, a nijedan od fizičko-hemijski parametri kvaliteta vode koji se ispituju u ovoj laboratoriji nije prešao dozvoljene granice.

Analiza zemljišta- Oktrobar 2011

By Milos Novicevic | 11/08/2011 22:20

Rezultati merenja  pokazuju da je i kvalitet zemljišta u baštama pored regionalnih puteva Niš – Niška Banja i Niš – Knjaževac pogledu sadržaja teških metala (olova i bakra) zadovoljavajući. Koncentracije ova dva metala su dosta ispod dozvoljenih vrednosti. Tako da se može izvesti zaključak da nema opasnosti od trovanja ovim metalima, preko biljaka koje se gaje na ovom području.