Hemijsko-ekološki centar


Hemijsko-ekološki centar je osnovan juna 2009. Godine kao studentski projekat u okviru PECD programa podrške obrazovanju u Srbiji, koji sprovodi organizacija „1000 mladih lidera“ uz donaciju Philip Morris Operations a.d.
U našoj laboratoriji se vrši kontrola kvaliteta životne sredine na teritoriji gtada Niša fizičko-hemijskim
ispitivanjima:
 • vode
 • vazduha
 • zemljišta
 • namirnica lokalnog porekla.
Kontrola kvaliteta vode za piće i površinskih voda se vrši ispitivanjem sledećih parametara:
 • pH,
 • elektroprvodljivost,
 • aciditet,
 • alkalitet,
 • biološka potrošnja kiseonika,
 • koncentracija kiseonika,
 • potrošnja kalijum-permanganata
 • mutnoća,
 • prisustvo teških metala,
 • prisustvo 15 najčešće korišćenih pesticida masenom spekrtometrijom.

Parametri kvaliteta vazduha koji se prate u urbanoj sredini grada Niša su: koncentracija amonijaka, azot(IV)-oksida, sumpor(IV)-oksida i teških metala (olovo).
 
Kontrola kvaliteta zemljišta ispitivanjem sledećih parametara:
 • pH
 • elektroprovodljivost
 • koncentracija olova, hroma, cinka i nikla
U u voću i povrću lokalnog porekla ispituje se prisustvo 15 najčešće korišćenih pesticida masenom
spekrtometrijom (acetamiprid, cymoxanil, cineb, metiram, dimetoat, malation, mancozeb, ciprodinil)